Kerke raak betrokke

Die kerk is ideaal geposisioneer, toegerus en het ‘n mandaat om dié speler met die gróótste impak in die Eerste Duised Dae (EDD) periode te wees. In ‘n tyd waarin die gebrek aan deelnemende, liefdevolle versorging die grootste probleem in Suid-Afrika is, kan die kerk dié agent van heling wees. 

Die kerk het die potensiaal om eietydse dorpies te skep wat na alle ouers en versorgers sal omsien en hulle sal versterk. Daar is dinge waarmee plaaslike kerkgemeenskappe alreeds besig is wat, met net ‘n bietjie meer doelgerigtheid en fokus, maklik kan ontwikkel in die mees kragtige gemeenskappe waarin famiies ten goede getransformeer word.

Read in:

Daar is drie motiveerders vir kerke wat meer doelgerig by hierdie unieke lewensfase betrokke wil raak: Eerstens het gesinne doelgerigte pastorale sorg binne die geloofsgemeenskap nodig: Die Bybelse beeld van die pastor wat soos ‘n herder tussen sy skape beweeg, help ons. Net soos ‘n dragtige skaap doelbewuste sorg van die herder nodig het, het ‘n gesin in hierdie EDD periode die behoefte aan doelgerigte ondersteuning en unieke versorging om te verseker dat hulle in hierdie kritieke fase floreer. Dit is tragies dat juis die tyd wanneer gesinne onderskraging, liefde en versorging die nodigste het, baiekeer juis die tyd is waarin hulle dikwels voel dat hulle aan hulleself oorgelaat is, dat niemand hulle raaksien nie en dat hulle basies afgesny is van die geloofsgemeenskap.

Tweedens is hier ook ‘n missionale geleentheid vir die kerk: Gesinne soek dikwels kontak en gemeenskap met ander mense wat ook soos hulle in dieselfde omstandighede verkeer. Kerke is goed geposisioneer om hierdie behoefte aan te spreek deur van hul bestaande dienste gebruik te maak, en ook om met ‘n bietjie groter doelgerigtheid ‘n gespesialiseerde betrokkenheid by gesinne, wat spesifiek in die EDD venstertydperk val, te ontwikkel. 

Derdens sal ons moet erken dat ons hier ook met ‘n geregtigheidskwessie te doen het: Elke kind, waar ook al, het ‘n behoefte aan deelnemende, liefdevolle versorging, asook aan die basiese boustene vir die lewe. As gevolg van wat in die verlede gebeur het, asook huidige werklikhede in Suid-Afrika, sal meer as die helfte van kinders wat in ons land gebore word, nie die versorging ontvang wat nodig is om hulle Godgegewe potensiaal te verwesenlik nie. Kroniese gemeenskapsarmoede duur van een geslag na die ander voort. Dit maak God hartseer! Kerke wat oor die nodige middele, sosiale kapitaal en kontakte beskik, kan deelnemers word om die weerloosstes van die weerloses te bedien, wat weer nuwe geleenthede vir versorging en groei skep.

Die kerk is eintlik ideaal toegerus om ‘n betekenisvolle rolspeler in die EDD ruimte te wees. Daar is dinge wat elke geloofsgemeenskap rééds besit en rééds doen wat ingespan kan word om gesinne in hierdie periode van hulle lewe daadwerklik op te soek en by te staan. Met groter doelgerigtheid en fokus kan die plaaslike gemeente ‘n kragtige gemeenskap van transformasie vir gesinne in die EDD periode van hulle lewe word. Daar is baie bates en sterkpunte wat die kerk reeds besit. Drie daarvan is: ‘n Stem, ‘n Gemeenskap en Mobilisering.

Die kerk het ‘n geloofwaardige en invloedryke Stem. Sy spreek klaar tot mense en onderrig hulle reeds in die hele spektrum van waarheid wat essensieel vir die lewe is. Die kerk kan die reeds bestaande platforms en kommunikasiekanale gebruik om sowel die Bybelse as die wetenskaplike waarhede oor te dra om gemeentelede oor die Eerste Duisend Dae in te lig en te inspireer. Die kerk kan die veelheid van kwessies aanspreek waarmee families in die EDD te kampe het en die kapasiteit en kennis van ouers en die gemeenskap in die proses opbou. Die hele gesin (en familie) kan hierinby betrek word. As ‘n vertroude rolspeler het die kerk ‘n ruim reikwydte regoor stedelike en landelike gebiede.

Die kerk is alreeds ‘n Gemeenskap wat mense in kleiner of groter groepe betrek. Groepe kan deur bestaande verhoudings gevorm word om gesinne in die EDD periode te laat welkom voel en spesifieke sorg en ondersteuning aan hulle te bied. Hierdie intrek en deelmaak binne nuwe gemeenskappe het beide ‘n pastorale as missionale kant. Dink ‘n bietjie hoe die kerk dié wat siek is besoek – die kerk is goed om ‘n ondersteunende gemeenskap rondom mense te vorm. Binne hierdie geloofsgemeenskap is daar sosiale kapitaal waarvan gebruik gemaak kan word, wat weer nuwe geleenthede na vore kan bring. Die kerk is alreeds besig om mense te mobiliseer om hulle geloof uit te leef in hulle eie omgewings van invloed, in hulle eie buurt, maar ook binne werkplekke of bepaalde sosiale ruimtes.

Die kerk kan lidmate Mobiliseer om agente van verandering te word, om sekere ruimtes binne sowel as buite die kerk uit te daag om te transformeer en EDD-vriendelik te word. Lidmate kan uitreik na die samelewing op ‘n manier wat die formele kerkstrukture nie kan doen nie. Dink byvoorbeeld daaraan hoe mense in hulle werkplekke hul vir moederskamers kan beywer, waar moeders makliker kan borsvoed vir so lank as wat hulle wil en hoe God dit vir ‘n baba bedoel het. Die kerk kan duisende mense mobiliseer om EDD ouers raak te sien, met hulle in kontak te kom, hulle tot seën te wees en om hulle te beywer vir verandering. Dit verseker ‘n vermenigvuldigingaksie van die kerk die samelewing in. In die navorsing van Common Good is daar bevind dat 70% van kerkleiers wat ondervra is geen kerkaktiwiteite vir kinders, moeders of vaders in die Eerste Duisend Dae periode aanbied nie. As ons na die lewe van Jesus kyk, soos in Lukas 18 vertel, sal ons raaksien hoe Jesus jong lewens in die ruimte van grootmense ingebring het:

“18:15 Die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat Hy hulle kon aanraak. Die dissipels het gesien wat aangaan, en die mense voor stok gekry. 16 Jesus het egter die kindertjies nadergeroep en gesê: “Laat die kindertjies toe om na My toe te kom, en moet hulle nie keer nie, want dit is sulke mense wat deel het aan die koninkryk van God. 17 Ek verseker julle, wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie aanvaar nie, sal nooit daar ingaan nie.”

Jesus het gedemonstreer dat selfs ‘n klein kind vir Hom kosbaar is en werd is om deur Hom raakgesien, aangeraak en versorg te word. Volg ons geloofsgemeenskappe die hart en lewe van Jesus, wie se arms altyd oop was vir kinders, gereed om hulle te omarm en die klein kindertjies te seën? Daar is baie maniere waarop kerke jong kinders in die hart van die geloofsgemeenskap kan inbring: deur mense bewus te maak; deur ‘n warm omgewing vir gesinne te skep; deur gefokusde (pastorale) aktiwiteite vir EDD te hê; deur EDD gesinne te onderrig en te vier; deur ouers toe te rus; deur saam te werk met ander rolspelers en saam te bid met en vir gesinne. Die konsep van ‘n eietydse dorpie wat gesinne omring, sal die kapasiteit van ouers deur en deur verander, om deelnemende, liefdevolle versorging aan hulle kindertjies te gee sodat hulle in die toekoms kan floreer.

Die kerk kan haar Stem, Gemeenskap en Mobilisasie gebruik om toe te sien dat die volgende generasie kinders in Suid-Afrika voorberei is om te floreer. Elke kind, waar ook al, het dit nodig; elke ouer, in watter situasie ook al, het dit nodig; en elke geloofsgemeenskap – hetsy vermoeënd of nie, groot óf klein, mét of sonder kontakte – kry nou ‘n kans om hiervan deel te word. Elke geloofsgemeenskap kan nou begin om dit te doen! Elke kerk op aarde kan ‘n veilige, liefdevolle, versorgende ruimte skep wat die kapasiteit van alle ouers bevestig, bemoedig en bou. Indien ons kan sorg dat alle kinders verseker is van ‘n goeie wegspring in die lewe, kán ons Suid-Afrika daadwerklik verander. Sáám kan ons dit doen!