Iintsapho ezikhathalayo

Ukuze babenesiqalo esomeleleyo nesikhokhelela kubomi obunempumelelo, bonke abantwana ehlabathini kufanele babenobudlelwane bothando, obuzinzileyo nobunenkathalo nomntu omdala. Umzali okanye umntu onika inkathalo, oyinxalenye nofikelelekayo emntwaneni, ufunde izinto azenzayo umntwana ukuze azi izidingo zakhe kananjalo enze njengoko kufanele-ngamanye amazwi lowo mntu unika umntwana iinkathalo efanelekileyo.

Yinto esidalwe nayo njengomfanekiso kaThixo ukuba sibenento esitsalela kwabanye abantu. UThixo ngobuThathu Bakhe naye uhleli kubudlelwane bakhe bothando njengo Yise, uNyana noMoya oyiNgcwele. Leyo ndalo ekuthi yenza sibe nesidingo esinzulu sokuqhagamshelana nokunamathelana nabanye abantu, ntoleyo eqala ekuqaleni kobomi.

Read in:

Bonke abantwana badinga izixhobo zokwakha umntu eziyi Mpilo eNtle, Ukutya Okwaneleyo, UKhuselo kwingozi kunye namaThuba okufunda beselula. Oku kwenzeka lula kwisimo esinobudlelwane obubonisa iimpawu zenkathalo nothando.

Uqhagamshelwano lothando kunye nenkathalo ebonakalayo

Kwiminyaka elishumi edlulileyo kukho iziphumo zophando ezininzi ezithe zakhutshwa zibonisa ukubaluleka kobudlelalwane obuphakathi komzali nomntwana. Yinto leyo encedisa umntwana ukuba abenokuphumelela ebomini. Umzali okhoyo, onothando, nofumanekayo udlala indima enkulu ekwakheni ingqondo yomntwana iphuhle, ngoba obu buzali benza umntwana ondleke, kudlalwe naye, kuthethwe naye, afundelwe iincwadi, akhuselwe kananjalo akhuliswe ngenkathalo.

Kodwa ke wenza njani umntu okhathalela umntwana? Ukuba umntu okhathalela umntwana uyasokola, akanako ukunikeza inkathalo epheleleyo ebantwaneni bakhe. Ezinye zezinto ezibangela lentsokolo zibandakanya oku: 

  • Abazali abangenawo amanye amalungu osapho okubaxhasa.
  • Abazali abahlala njalo bekhangela imisebenzi ebahlalisa kude nabantwana benganathuba lokusondela kubo.
  • Abazali abakhulisa abantwana bodwa besebenza nzima kwixesha labo
  • Iintsapho ezinabantwana abacwangcisiweyo, nabangacwangciswanga, bezelwe kukho uthando okanye lungekho-kunye nefuthe enalo kwindlela abamkelwa ngayo ngabo bakufutshane kubo. 
  • Iintsapho ezisweleyo, besokola ukuhlangabezana nezidingo zabo zosuku, kuquka intsokolo yokufumana iinkonzo ezingundoqo neziphucukileyo. 
  • Oomama abanoxinzelelo lomphefumlo ngenxa youzala-kuthwa omnye kwisithathu somama eMzantsi Afrika unalengxaki, kukwakho nokukhula koxinzelelo lwengqondo nomphefumlo kootata. 
  • Nezinye izimo ezidala ukuba ibesisibhozo kuphela ekhulwini oomama abakwaziyo ukuncancisa abantwana kwiinyanga ezintandathu zokuqala ebomini babo. 
  • Ootata abangabandakanywayo ekudlaleni indima ekukhuliseni umntwana bephilela kude neentsapho zabo.
  • Abazali abanganiki nkxaso, apho kungekho budlelwane obunenkathalo, noqhagamshelo lungekho. 

Umama okanye utata osokolayo, ejongene nemiceli-mngeni noxinzelelo olumandla akakwazi ukuhlangabezana nezidingo zomntwana. Konke ke oku kunefuthe elibi emntwaneni. Ngoko ke oku kwenza sinike ingqwalasela empilweni yabazali- umama notata njengabantu abakhathalela umntwana. Kufanele sinike ingqwalasela kwimpilo, isimo-sentlalo kunye nesakhono sabazali ukunika inkathalo emntwaneni okhulayo.

Bonke abazali badinga inkxaso! Badinga abantu abakufutshane ukuba babajonge ukuba baqhuba njani-ukuze luhle uxinzelelo namaxhala.

Xa abantu begcinwe kwisimo sokukhula, inkathalo, noluntu olunenxaso, isimo sabo sentlalo ngendlela zokuziphilisa ziyakhula babenako ukunikeza inxaso nenkathalo kwababo abantwana. Bonke abazali bayakudinga ukukhuthazwa, ukuqinisekiswa ukuba babalulekile nokufumana ulwazi oluphuma kuluntu olunenkathalo. Zonke iintsapho elizweni ziyadinga ukuba yinxalenye yoluntu olunenkathalo ukuze lukhulisela abantwana balo kwisimo esinenkathalo. Bonke abantwana elizweni badinga ukukhuliswa ngenkathalo. Kananjalo abazali elizweni badinga inkxaso.

Iintsapho eziziva ziyinxalenye yoluntu olunenkathalo nenkxaso-ilali yemihla yanamhlanje-bathi bazive bengabazali bexhotyisiwe ukuthatha inxaxheba njengabazali abanenkathalo. Ukukhulisa abantwana ayonto edalelwe ukuba yenziwe ngumntu oyedwa, ukuhlangabezana nezidingo zokukhulisa umntwana wedwa ngumsebenzi onzima. Lo ngumsebenzi odinga inkxaso nenxaxheba edlalwa ngabazali, abantu abasondele kusapho, noluntu ngokubanzi. Ngenene umntwana ukhuliswa luluntu okanye yilali. Siyakholwa ke ngoko ukuba olona luntu lufanele ukukhulisa umntwana libandla likaThixo elifumaneka ekuhlaleni. Ibandla phakathi koluntu libekwe ngokufanelekileyo likwaxhotyiselwe ukuxhasa, ukuthanda nokuqhagamshelanisa iintsapho ingakumbi kwiiNtsuku eziliWaka zokuQala kubomi bomntwana.