Imindeni inakekela

Ukuze sibe nesiqalo esiqinile empilweni futhi ekugcineni siphumelele, zonke izingane yonke indawo zidinga okungenani ukuba nobudlelwano obunothando, obuzinzile nobuphendulayo nomuntu omdala. Umzali / umnakekeli onamathiselwe, onothando, ophendulayo, ofinyelelekayo futhi ohilelekile ofunda izinkomba zosana lwakhe ukuze ahumushe lokho okufunwa nekudingwa yingane, futhi aphendule ngokungaguquguquki nangokufanele – ngamanye amagama, anikeza ingane ukunakekelwa okuphendulayo.

Kuyinto ethile yesithombe saphezulu esithwalwa yiwo wonke umuntu esidonsela kwabanye. UNkulunkulu onguZiqu-zintathu ubekhona ingunaphakade emphakathini onothando phakathi kukaYise, iNdodana noMoya. Futhi leyo mvelo kithi ngamunye idala isidingo esijulile sokuxhuma nokusondelana nabanye, kusukela ekuqaleni kwempilo.

Read in:

Zonke izingane zidinga amabhulokhi abalulekile eMpilo Kahle, Ukondleka Okunele, Ukuvikelwa Ezingozini Namathuba okufunda zisencane. Lokhu okuhle kwenzeka ebudlelwaneni obubizwa ngokuthi Ukunakekelwa Okusabelayo.

Ukuxhumana okunothando nokunakekela okuphendulayo

Eminyakeni eyishumi edlule kube nokuqhuma kocwaningo olukhombisa ukuthi ukuxhumana nokubandakanyeka phakathi komzali nengane kubalulekile. Kuyinto eyenza ukuthi ingane inikwe lokho ekudingayo ukuze ikhule kahle. Umzali onamathelayo, onothando, ophendulayo, nokufinyeleleka kuye ongumzali ubalulekile ekukhuleni kwengqondo yomntwana futhi ukuba ngumzali ophendulayo yikhona okuzokwenza ukuthi ingane yondliwe, kudlalwe nayo, ikhulunywe futhi ifundelwe, ivikelwe futhi inakekelwe.

Kodwa umnakekeli oyinhloko wenza kanjani? Uma umnakekeli ehlupheka, akakwazi ukunikeza ukunakekelwa okuphendulayo ngokungaguquguquki ezinganeni zabo. Ezinye zalezi zinto ezinobungozi nezinkinga zifaka phakathi:

  • Abazali abangayandisanga imindeni ebazungezile ukubasekela.
  • Abazali abasendaweni efuna umsebenzi ebenza babe kude nesikhathi sokubopha izingane zabo.
  • Abazali abangashadile abazama ukulinganisela izidingo ezinkulu zesikhathi sabo
  • Imindeni enezingane ebezihleliwe, ezingahlelwanga, ezikhulelwe ngothando, nangaphandle – kanye nomthelela onakho ekwamukelweni yilabo abasondelene nabo
  • Imindeni enobuphofu, ilwela ukuthola izidingo zosuku nosuku, ihlanganiswe ubunzima obubhekene nokuthola izinsizakalo ezisezingeni
  • Omama abalwa nokudangala komama – kuze kufike kumama oyedwa kwabathathu eNingizimu Afrika, nokwanda okwenzekayo kokudangala nokukhathazeka koyise
  • Izimo ezahlukahlukene ezinikela kwabangu-8% kuphela besifazane abalawula ukuncelisa ibele kuphela ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zempilo yengane yabo.
  • Obaba abangafakiwe endimeni yokunakekelwa futhi abahlukanisiwe nemindeni yabo.
  • Abazali abangenabo ubudlelwano obunakekelayo, obukhathalelayo bodwa futhi abanqanyuliwe.

Umama noma ubaba ongabekezeleli, obhekene nezinkinga eziningi kanye nezingcindezi akakwazi ukuphendula kahle izidingo zengane yakhe. Futhi konke lokhu kunomthelela omubi enganeni. Ngakho-ke, lokhu kubeka ngamandla inhlalakahle yomuntu siqu yabazali – umama, ubaba nabanye abanakekeli. Kumele sinake kakhulu impilo, inhlalakahle kanye namandla abazali ngisho noma sikhathalela ukukhula kwengane.

Bonke abazali badinga ukwesekwa! Badinga abantu ababazungezile ababanakekelayo – ukuqinisekisa inhlalakahle yabo enhle nokubhekana nakho.

Lapho abazali begcinwe emindenini enakekelayo, enakekelayo, esekelanayo, inhlala-kahle yabo kanye nezindlela zokubhekana nesimo kuyathuthuka futhi banikwa amandla okunakekela, ukunakekela okuphendulayo enganeni yabo. Bonke abazali badinga ukukhuthazwa, ukuqinisekiswa kanye nokufinyelela olwazini olufanele oluvela emphakathini onothando osekelayo onakekelayo. Yonke imindeni yonke indawo idinga ukuba ngeyayo futhi ixhunywe emphakathini onakekelayo ukuze kuqinisekiswe amandla ayo okuhlinzeka ngokunakekela okuphendulayo emntwaneni wayo. Zonke izingane yonke indawo zidinga ukunakekelwa nokunakekelwa okusabelayo. Futhi bonke abazali yonke indawo badinga ukwesekwa.

Imindeni ezizwa ixhunywe emphakathini wokunakekelwa nokwesekwa – isigodi sanamuhla – banikwe amandla okuba ngabazali abaphendulayo. Ukuba ngumzali kwakungahloselwe ukwenziwa wedwa, ukujikisa zonke izidingo zempilo. Kwakuhloswe ukuthi kwenziwe ngaphakathi kobudlelwano obunempilo obusekelayo bokunakekelwa: emndenini nasemphakathini. Kuthatha isigodi ukukhulisa ingane. Sikholelwa ukuthi indawo ekahle yalolu hlobo lomphakathi yisonto lendawo. Ibekwe kahle futhi yahlonyiselwa ukuba yilo mndeni osekelayo, onothando futhi oxhumanisa imindeni esigabeni esiyingqayizivele sezinsuku eziyinkulungwane zokuqala.