Read in:

Xa ukhathalela iintsapho nabantwana bazo kwiiNtsuku eziliWaka zokuQala ebomini, udala amathuba okuba bakhule kananjalo baphumelele esizweni sethu.

Ngexesha apho umntwana efika kwiminyaka emibini, ingqondo yakhe sele efikelele kumashumi asibhozo (80%) ekhulwini ukuba ilingane neyomntu omdala. Ixesha ukusukela ekhawulwa ukuya kwiminyaka emibini iyakuthi gungqu kwiWaka leeNtsuku: ntoleyo engasayi kuphinda yenzeke ebomini ukuba aphuhle ngokukhawuleza okungaka. Xa abantwana bethe bakufumana oko bakudingayo ngeli xesha, baye babesethubeni elihle lokuba zizinto uThixo abadalele ukuba babe zizo ebomini. Kodwa ke abazali nabo banakekela abantwana baye babe nemiceli-mngeni ebangela ukuba kungenzeki oku kuba bangakwazi ukubanika abantwana oko bakudingayo. Into edingwa ngabazali nabanakekela abantwana yinkxaso esuka kuluntu. Lona ngumbono wethu omkhulu

circles

Wonke ubani unenxaxheba ekufanele ayidlale

Kudingaka abantu abangaphezu komzali okanye lowo unakekela umntwana ukuze umntwana akhule kakuhle-kudingeka thina sonke. Ukuba uyinkokheli yebandla, unendima ebaluleke kakhulu yokwakha uluntu lwebandla lakho ukuba luseke kananjalo luxhase iintsapho ezinabantwana abancinci. Ukuba ulilungu lebandla, kuninzi onokukwenza ukuba ubeyinxalenye yoluntu olunenkathalo. Kwabo bafuna ukukhokhela imisebenzi namaphulo axhasa iintsapho kwiiNtsuku eziliWaka zokuQala zomntwana: nibaluleke kakhulu. Siyathanda ukunibiza ngokuthi nizi Ntshatsheli.

SILANDELE

Iqonga le-website yethu lingenwa simahla: unako ukufumana ulwazi ngathi ngokuthi undwendwele u Sikunye.org.za ngaphandle kokuhlawula umoya okanye idatha.