Ququzelela ibandla lakho ukuba liqalise

Siyakholwa ukuba wonke umntu unenxaxheba emandla ekufanele ayidlale ekubhalweni kwebali lekamva lo Mzantsi Afrika. Sisebenza kunye sinako ukwenza umahluko omkhulu kwimpilo zeentsapho nabantwana abancinci.

Read in:

Ukuququzelela ibandla lakho ukuba liqalise ukukhonza iintsapho kubandakanya indidi ezintathu zabantu: Iinkokheli zebandla, amarhamente neeNtshatsheli zeSikunye (ekuzizo iinkokheli zephulo lweeNtsuku eziliWaka zokuQala). Zikhethele wena ukuba kokuphi okufanele wena ukuze uthathe amanyathelo alandelayo.

Church Leader

Inkokheli Yebandla

I-Sikunye ikholelwa ukuba ukuze ibandla likhonze iintsapho kakuhle, kufanele ukuba iinkokheli zikwazi oko kananjalo zibe yinxalenye yelo phulo. Oku kubangela ukuba iphulo nemihlangano yeeNtsuku eziliWaka zokuQala abeyinxalenye yezinto ezenziwa libandla lonke. Asikholelwa ukuba umfundisi okanye iinkokheli yebandla ifanele ukwenza zonke izinto, kodwa kufanele afumane ithuba elikhethekileyo noxanduva emayilidlale. Hlola apha indlela efanele ukuhanjwa yinkokheli.

Church Member

Ilungu Lebandla

Wonke umntu unendima nenxaxheba anokuyidlala ekwakheni nokuxhasa iintsapho. Naphi na apho ukhoyo, unako ukwenza umahluko ngokuba yinxalenye yephulo lokunika abantwana isiseko esomeleleyo sokuqala ubomi. Hlola apha oko onako ukukwenza.

Champions

Iintshatsheli

Ukuba unomdla nomnqweno wokuba ibandla lakho lidlale inxaxheba ekuxhaseni iintsapho kananjalo ukhokhele iqela labantu ekwenzeni oko, zama ukuba yiNtshatsheli ye Sikunye. Intshatsheli isebenza neenkokheli yebandla, amavolontiya ukuze ibone kukhula inkathalo yoluntu oluxhasa abazali babantwana abancinci.